Gå til innholdet

generelle salgs- og leveringsvilkår

Salgs- og leveringsvilkårene gjelder for alle leveranser fra Indergaard & Svenil AS og er basert på bransjestandard.

Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser
Oktober 2015

Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig avtalt.
Avtalen gjelder for prepress, print, skilt, folie og annen ferdiggjøring. For skilt og lys-skilt se egne betingelser. Salgs- og leveringsvilkårene gjelder for avtaler / leveranser mellom Indergaard & Svenil og alle kunder.

1 Tilbud og avtale

1.1 Alle tilbud er bindende i 30 dager regnet fra tilbudets dato.
1.2 Bindende avtale anses inngått når kunden har mottatt ordrebekreftelse og bekreftet denne. Om ikke skriftlig innsigelser er gitt innen 2 virkedager anses avtalen for bindende. I de tilfeller hvor oppdrag avtales uten at det foreligger et tilbud fra Indergaard & Svenil AS, anses bindende avtale inngått når Indergaard & Svenil AS har avgitt ordrebekreftelse på grunnlag av den muntlige samtalen.

2 Pris

2.1 Prisen oppgis alltid ekskl. merverdiavgift. Ved fakturering oppgis merverdiavgiften separat. Er leveransen berettiget til fritak for merverdiavgift, må kunden dokumentere dette overfor Indergaard & Svenil AS ved bestillingen. 
2.2 Fraktkostnader inngår ikke i prisen med mindre det er avtalt.
2.3 Dersom prisen er oppgitt i annen valuta enn NOK, kan begge parter kreve valutaregulering for kursdifferanser på mer enn +/- to prosent beregnet fra tilbudets dato til betaling skjer. 
2.4 Pris og leveringstid er basert på at det ikke påløper merarbeid eller meromkostninger som følge av
· at grunnlagsmaterialet er ufullstendig og mangelfullt 
· at grunnlagsmaterialet fra kunden sendes/overleveres leverandøren senere enn avtalt
· at det ikke kreves endringer eller tillegg i leveransen etter at avtalen er inngått 
· at det ikke påløper meromkostninger til materiell/råvarer som er spesielt innkjøpt for en ordre og som blir overflødig fordi kunden endrer sin ordre etter at avtalen er inngått.
2.5 Når originalmaterialet helt eller delvis leveres i digital form, er pris og leveringstid basert på at det oversendes etter de tekniske spesifikasjonene som uttrykkelig er avtalt mellom partene. 
Når pris er gitt med utgangspunkt i komplett høyoppløst dokument, forutsettes det at kunden selv har kontrollert dokumentet. Oppretting av feil i dokumentet blir registrert som merarbeid og faktureres i tillegg til den avtalte pris.
2.6 Når Indergaard & Svenil AS mottar et høyoppløselig dokument og det lages prøvetrykk for å kontrollere/kvalitetssikre dokumentet, så skal prøvetrykket lages av Indergaard & Svenil AS og godkjennes av kunden. Det garanteres ikke likhet med prøvetrykket på ubestrøkne papirkvaliteter og/eller kulørte papirkvaliteter. 
2.7 Hvis kunden er til stede ved trykkstart er det, det godkjente og signerte prøvetrykket som skal benyttes som kontrollgrunnlag. Dersom det må gjøres endringer utover fargelikhet med prøvetrykkene, må kunden betale for medgått tid og materiell. Det samme gjelder ved andre endringer fra godkjent prøvetrykk.
2.8 Omfattende arbeid i forbindelse med forespørsel om kostnadsberegninger, utarbeidelse av skisser, tegninger, utkast eller prøvearbeid utført etter anmodning, berettiger til godtgjørelse med mindre annet er avtalt.

3 Opphavsrett

3.1 Det påligger kunden å sørge for at det foreligger hjemmel for reproduksjon, mangfoldiggjøring eller utgivelse av skrift, bilder, tegninger eller annet materiale.
3.2 Dersom Indergaard & Svenil AS i forbindelse med oppdraget har laget tegninger, tekst, fotografier, skisser, utkast, prøvearbeider og lignende beholder han opphavsretten til dette. Kunden har ikke anledning til å benytte slike åndsverk i andre publikasjoner eller ved andre sammenhenger enn det som åndsverket var utarbeidet for.
3.3 Opphavsmannen har rett til å bli navngitt slik god skikk tilsier. Dette gjelder både på selve originalverket og på verk som mangfoldiggjøres.

4 Leveringen

4.1 Dersom avtalt leveringstid ikke overholdes foreligger det forsinkelse.
4.2 Leveringen anses skjedd når varen/tjenesten eller leveransen er kommet frem til det avtalte leveringssted. Dersom leveringssted ikke er avtalt, anses levering skjedd når kunden får beskjed om at varen/tjenesten står klar for avhenting.
4.3 Indergaard & Svenil AS skal uten ugrunnet opphold underrette kunden om forhold som medfører forsinkelse av leveringen. Dette gjelder både forsinkelse som skyldes tekniske problemer og forsinkelse som skyldes ufullstendig arbeidsgrunnlag eller endring i oppdrag etter at arbeidet ble igangsatt.
4.4 Indergaard & Svenil AS skal på en betryggende måte oppbevare det godkjente dokument i digital form i 3 måneder etter at leveringen har funnet sted, med mindre annet er avtalt. jfr. punkt 11.

5 Avvikende opplag

5.1 Indergaard & Svenil AS forplikter seg til å levere det bestilte opplag
5.2 Overopplag kan leveres og faktureres etter nærmere avtale.

6 Feil

6.1 Leveransen lider av en feil dersom kvalitet eller andre egenskaper samt opplag fraviker fra det partene har avtalt eller fra hva som følger av disse standardreglene.
6.2 Som feil anses ikke:
· feil som kunden ikke skriftlig har rettet i korrektur, prøvetrykk eller plott
· mindre fargeavvik fra godkjent print-korrektur, pdf-korrektur, prøvetrykk eller plott
· mindre avvik fra avtalte spesifikasjoner
· feil eller mangler som kan tilbakeføres til papir / materiale som kunden selv har anskaffet.

7 Reklamasjon

7.1 Eventuell reklamasjon må fremsettes uten ugrunnet opphold, og senest innen 5 dager fra varen/tjenesten er mottatt.
7.2 Unnlates reklamasjon eller reklameres det for sent, mister kunden adgangen til å gjøre feilen eller forsinkelsen gjeldende.

8 Betalingen

8.1 Betalingen skal skje innen 10 dager fra fakturadatoen dersom annet ikke er avtalt. 
8.2 Det påløper renter fra forfallsdag med til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente.
8.3 På Indergaard & Svenil AS sin anmodning er kunden til enhver tid pliktig til å stille bankgaranti til sikkerhet for betaling. Fremsettes anmodningen etter avtalens inngåelse, bærer leverandøren utgiftene med bankgarantien.
8.4 Ved oppdrag som har en produksjonstid på over 10 dager, har Indergaard & Svenil AS rett til en A-konto betaling.
8.5 Er kundens forhold årsak til at en avtale ikke kan gjennomføres kontinuerlig, er Indergaard & Svenil AS berettiget til delvis fakturering.
8.6 Til sikkerhet for riktig betaling har leverandøren tilbakeholdsrett i all kundens eiendom som er i Indergaard & Svenil AS sin besittelse.

9 Force majeure

9.1 En ekstraordinær situasjon som etter kjøpsrettslige prinsipper kan karakteriseres som force majeure kan påberopes av den rammende part. Dette innebærer at det ikke vil foreligge mislighold av forpliktelser etter avtalen så lenge force majeure-situasjonen varer.
9.2 Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av et force majeure-tilfelle, suspenderes partenes plikter så lenge forholdet varer.
9.3 Et force majeure-tilfelle medfører ikke at avtalen bortfaller med mindre partene er enige om det. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen. Påløpte omkostninger dekkes.

10 Konsekvenser ved avtalebrudd fra Indergaard & Svenil AS

10.1 Heving
Dersom Indergaard & Svenil AS er skyld i at leveringstiden blir vesentlig oversittet, kan kunden heve kjøpet.
Dersom det rettidig reklameres over en feil som er av en slik art at det leverte produkt ikke kan benyttes til sitt formål, og avhjelp etter punkt 6.3 ikke lar seg gjøre, kan kunden heve kjøpet.
10.2 Erstatning
Dersom Indergaard & Svenil AS er skyld i en ikke-vesentlig oversittelse av leveringstiden, kan kunden kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap etter alminnelige prinsipper for erstatning i avtaleforhold. Det samme gjelder ved feil som ikke er mer graverende enn at det leverte produkt likevel kan benyttes til sitt formål.
En eventuell erstatning er begrenset oppad til avtalt pris for den aktuelle ordren, ekskl. mva. Kunden kan ikke i noe tilfelle kreve erstatning for indirekte tap. Som indirekte tap regnes bl.a. kundens tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap og krav fra tredjepart.
Ved heving gis ingen erstatning.

11 Eiendomsrett

11.1 Fysisk originalmateriell levert av kunden returneres umiddelbart etter at oppdraget er utført. Dersom materiellet er benyttet direkte i produksjonsprosessen kan det påløpe kostnader i forbindelse med tilbakeleveringen. Disse kostnadene dekkes av kunden hvis ikke annet er avtalt. 
11.2 Forslag, skisser, tegninger, originalmateriell, styringsprogrammer, montasjer og reproduksjons- og trykkmedia som er utarbeidet av Indergaard & Svenil AS, er Indergaard & Svenil AS sin eiendom og kan ikke kreves utlevert av kunden hvis dette ikke er avtalt på forhånd. Dette gjelder også når materiellet er elektronisk lagret.
11.3 Grunnlagsmateriell som er levert av kunden eller som er utarbeidet av Indergaard & Svenil AS i forbindelse med ordren kan bare anvendes til arbeid for kunden eller etter hans samtykke.
11.4 Indergaard & Svenil AS er forpliktet til å oppbevare alle reproduksjons- og trykkfiler i tre måneder etter at leveringen har skjedd. Ytterligere oppbevaring skjer etter avtale med kunden og på hans bekostning.

12 Lysskilt

12.1 Skriftlig ordrebekreftelse med skisser leveres av Indergaard & Svenil AS. Disse skal beskrive anlegget / skiltet tydelig. Ordrebekreftelsen er bindende for Indergaard & Svenil AS og kunde. Manglende samsvar mellom det opprinnelige tilbud og kjøpers aksept av ordrebekreftelsen er kundes ansvar.
12.2 Det inngår i anlegget at elektriske installasjoner skal tilfredsstille alle kvalitetskrav med hensyn til nordiske forhold. Elektroteknikk standarder og offentlige myndigheters forskrifter skal overholdes. 
12.3 Kunden må påregne og betale for nødvendige modifikasjoner og forsterkninger av bygget / fasaden ment å bære skiltet / installasjonen, samt for reparasjoner og maling av eventuelle merker / skader påført under etablering. 
12.4 Nødvendige stilasjer og løfteutstyr samt montering og testing som anses nødvendig for installasjonen belastes kunde. Stilasjer skal være av en slik utforming at de er i samsvar med lover og tariffavtaler i gjeldende regelverk.
12.5 Kjøperen skal, ved og/eller under montering gratis stille til rådighet for leverandør låsbart eller på annen måte bevoktet lokaler / lagringsområder for å beskytte mot tyveri eller skade på installasjon, leverandør samt verktøy og utstyr.

13 Garanti

13.1 Garantitiden på 12 måneder løper fra leverings – eventuelt monteringsdato. 13.2 Hvis hele anlegget er ubrukelig på grunn av produksjonsfeil ved montering forlenges garantiperiode for hele anlegget til å gjelde fra anlegget er godkjent av kunde.
13.3 Klager må umiddelbart etter at feil oppdages skriftlig gi Indergaard & Svenil AS beskjed. Garantien gjelder ikke på noen måte følgeskader som eventuelle feil har påført klager, hverken direkte eller inndirekte. Eventulle reisekostnader, kost- og oppholdsutgifter vil bli fakturert spesielt av Indergaard & Svenil AS.
13.4 Må reperasjoner gjøres på installasjonsstedet, er det kundens ansvar å vederlagsfritt stille med stilasjer, lift og/eller andre løfteredskaper.
13.5 Indergaard & Svenil AS har ikke ansvar for de feil som kan oppstå på grunn av dårlig vedlikehold eller feil bruk av anlegget. Indergaard & Svenil AS har ikke ansvar for slitedeler som lyspærer, lysrør, tennere, trafoer, LED eller sikringer. Skader som oppstår på grunn av lyn, ytre skader, ulykker, overbelastning, fuktighet eller kjemisk behandling dekkes heller ikke av garantien. Garantien dekker ikke skader som skyldes vindstyrke på 21 m/s målt på bakkenivå. 

14 Underleverandører

Indergaard & Svenil AS har på eget ansvar rett til å la oppdraget helt eller delvis utføre hos underleverandør. Når hele oppdraget settes ut til underleverandører, så skal kunden informeres. Kunden har imidlertid ikke rett til å protestere mot utplasseringen.

15 Konfidensialitet

Indergaard & Svenil AS er forpliktet til å behandle kundens forespørsel og oppdrag konfidensielt.

16 Konflikter

Enhver uenighet om leveransen skal forsøkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene mellom partene ikke gir noen løsning, kan hver av partene kreve saken avgjort ved de alminnelige domstoler. Dersom partene er enige om det, kan saken avgjøres ved voldgift etter lov av 14. mai 2004 om voldgift.
Oppdatert